Vedtekter og Årsberetning

Siste årsberetning

Årsberetning NNF 2021

Årsberetning NNF 2020

Årsberetning NNF 2019

Årsberetning NNF 2017

Norge-Nepal foreningens vedtekter

Revidert på årsmøtet 31.03.2016

Paragraf 1:  NAVN

Foreningens navn er Norge-Nepal-foreningen.

Paragraf 2:  FORMÅL

Foreningens formål er å fremme samarbeid og forståelse mellom det norske og det nepalesiske folk ved:

 • å arbeide for kulturutvekslinger mellom Norge og Nepal, og utbre kjennskapet til Nepals kultur og tradisjoner blant nordmenn,
 • å fungere som forum for folk med interesse for Nepal.

Paragraf 3:  MEDLEMSKAP

Medlemskap er åpent for alle med interesse for Nepal.

Foreningen har fire typer medlemskap:

 • enkeltmedlemskap
 • familiemedlemskap
 • organisasjonsmedlemskap
 • student

Medlemskap for organisasjoner gir bare en  – 1 –  stemme ved voteringer. Medlemskap opphører ved skriftlig utmelding til styret. Medlemskapet opphører også dersom medlemskontingent ikke betales innen oppgitt frist på første kontingent-purring i inneværende år. Hvis dette medlemmet melder seg inn igjen i foreningen senere samme år, kreves medlemskontingent for hele inneværende år. Dersom en ny person melder seg inn i foreningen etter siste kontigent-purring, kreves ikke medlemskontingent for inneværende år.

Paragraf 4:  STYRE

Foreningens styre skal bestå av maks syv personer. Faste poster skal være en leder, en nestleder, en redaktør, en webansvarlig og en kasserer. De to øvrige postene velger styret etter behov. Styret er beslutningsdyktig når lederen eller nestlederen og minst to styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet kan saken avgjøres med lederens dobbeltstemme, eventuelt med nestlederens stemme i lederens fravær.

Styret er ansvarlig for den praktiske driften av foreningen og for at foreningens formål blir fulgt opp. Når et medlem ønsker å fremme en sak for styret, har vedkommende anledning til å gjøre dette skriftlig eller ved personlig frammøte på styremøte.

Paragraf 5:  ÅRSMØTE

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og sammenkalles en gang hvert kalenderår.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene i brev og/eller på foreningens hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Denne fristen gjelder også for forslag til valgkomiteen av kandidater til styret og forslag til vedtektsendringer. Forslag fra styret til vedtektsendringer skal vedlegges innkallingen til årsmøtet. Medlemmer kan foreslå endringer til styrets forslag til vedtektsendringer senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive årsmøteprotokollen (årsberetningen/-referatet)
 • Styrets årsberetning
 • Revidert regnskap
 • Saker fremmet skriftlig av styret eller medlemmer, herunder størrelsen på kontingenten for de tre typer medlemskap
 • Valg av nytt styre, valgkomite på tre medlemmer, revisor og redaktør av Hamro Patrika

Valgkomiteen velges for to år av gangen. Hvert styremedlem velges for to år av gangen, der minst to medlemmer er på valg annethvert år. Revisor velges for ett år av gangen. Faste poster i styret er leder, nestleder, kasserer, redaktør av Hamro Patrika og webredaktør. Øvrige poster i styret kan velges ut i fra styrets behov. Styret består av maks 7 medlemmer.

Paragraf 6:  VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i foreningens vedtekter skal vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall.